1 usd = 65.07 inr 1 gbp = 90.96 inr 1 eur = 79.96 inr 1 aed = 17.72 inr 1 sar = 17.35 inr 1 kwd = 216.96 inr

Mar / 2018
19
Monday

ചിലരസകരമായയോഗങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

July 10, 2017 | 03:46 PM | Permalinkജയശ്രീ

Three hundred important combinations എന്നത്ബി . വിരാമൻ സാറിന്റെപുസ്തകമാണ്. മൂന്നൂറുതരംയോഗങ്ങളെകുറിച്ചാണ്ഈപുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അവയിൽ നിന്ന്ചിലയോഗങ്ങൾ , അതുംസാധാരണനാംശ്രദ്ധിക്കാത്തയോഗങ്ങളെകുറിച്ച് , എഴുതുന്നു. 

സുമുഖയോഗം 

ഈ യോഗം മുഖ സൗന്ദര്യത്തെകുറിച്ചാണെന്ന് മനസിലായല്ലോ. ജ്യോത്സ്യത്തിൽ രണ്ടാംഭാവം ആണ് മുഖത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക. മുഖം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയും രണ്ടാംഭാവം കൊണ്ട്സൂചിപ്പിക്കാം. ഈ ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹം 1,4,7,10 എന്ന കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കണം. മാത്രമല്ലശുഭഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ടാംഭാവാധിപനെദൃഷ്ടിചെയ്യുകയുംവേണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാംഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കണം. ഈകേന്ദ്രഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ ആയിരിക്കണംഅല്ലെങ്കിൽ മിത്രമായഗ്രഹത്തിന്റെരാശിയിൽ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ ജ്യോത്സ്യം അനുസരിച്ച്സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരായി  കണക്കാക്കൂ. അല്ലാത്തവർക്ക്സൗന്ദര്യംഇല്ല. 

ദേവേന്ദ്രയോഗം

ലഗ്നം , അതായത്ഒന്നാംഭാവംഭരിക്കുന്നത്സ്ഥിരരാശിആയിരിക്കണം. ടോറസ് ( ഇടവം  ) ലിയോ ( ചിങ്ങം ) അക്വേരിയസ് ( കുംഭം) , സ്കോർപിയോ ( വൃശ്ചികം  ) ഇവയാണ്സ്ഥിരരാശി. ഈരാശിഭരിക്കുന്നഗ്രഹങ്ങൾ പതിനൊന്നാംഭാവവുമായി  ബന്ധംഉണ്ടാകണം. അതായത് ലഗ്നാധിപൻ പതിനോന്നിലോ, പതിനൊന്നാംഭാവാധിപൻ ലഗ്നതിലോനിൽക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപൻ പത്താംഭാവത്തിലുംആയിരിക്കണംഅങ്ങനെഉള്ളപുരുഷനെദേവേന്ദ്രൻ എന്ന്വിളിക്കാം. അദ്ദേഹംസുന്ദരനും, ധനവാനും, ശക്തിമാനുംആയിരിക്കുമത്രെ, ഇങ്ങനെഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുംഇങ്ങോട്ടുംഭാവങ്ങളിൽ മാറിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പരിവര്തനയോഗം എന്നാണുപറയുക. അതായത് ലഗ്നാധിപൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാരധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലതഎന്നിവയെസൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതിനൊന്നാംഭാവംമോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നിവയെസൂചിപ്പിക്കുന്നുഒന്നാംഭാവാധിപൻ പതിനോന്നിലോ , പതിനൊന്നാംഭാവാധിപൻ ഒന്നിലോനിന്നാൽ ഈവ്യക്തിക്ക്നല്ലധനശേഷിഉണ്ടാകുംഎന്നാണ്. പക്ഷെഅതൊന്നുംഅങ്ങനെകണ്ണുംപൂട്ടിപറയാൻ കഴിയില്ല,. ഈഗ്രഹങ്ങൾ സ്ലോഡൗൺ അവസ്ഥയിലോ, നീചഅവസ്ഥയിലോ, പരസ്പരംശത്രുക്കളോആണെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രൻ ആകാനൊന്നുംകഴിയില്ല. പതിനൊന്നാംഭാവംമോശമായിനിൽക്കുന്നഅവസ്ഥഉള്ളവർ , മണിചെയിൻ പോലുള്ളതട്ടിപ്പ്ബിസിനസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ സാധ്യതവളരെഅധികമാണ്. ലാഭഭാവത്തിന്റെ  അവസ്ഥനോക്കാതെഒരിക്കലുംബിസിനസിൽ കൊണ്ട്ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യരുത്. 

ഉത്തമ  ഗൃഹ  യോഗം

ഉത്തമമായഒരുഗൃഹംലഭിക്കണംഎങ്കിൽ നമ്മുടെനാലാംഭാവാധിപൻ, 1,4,7,10 എന്നാ കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിലോ, 1,5,9 എന്നാ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളിലോ നിൽക്കണം. എന്ന്വച്ച്ഈയോഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക്ഉത്തമഗൃഹം ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഒരു പ്ലസ്പോയിന്റ്ആണെന്ന്മാത്രം.

ബന്ധുപൂജ്യയോഗ

നാലാംഭാവംബന്ധുക്കളുടെതാണ്, ഈഭാവാധിപനെമറ്റൊരുശുഭഗ്രഹംദൃഷ്ടിചെയ്യണം , മാത്രമല്ലബുധൻ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയുംചെയ്താൽ ബന്ധുക്കൾ നമുക്ക്‌ബഹുമാനംനൽകുംഎന്നാണു. ഇത്ഒരുകോമ്പിനേഷൻ നാലാംഭാവാധിപനെ വ്യാഴം ദ്രിഷ്ടിചെയ്താലും ബന്ധുക്കൾ നമ്മെബഹുമാനിക്കും എന്നുണ്ട്. 

പിന്നെപേര്കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെഭയംതോന്നുന്നയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദുര്മരണയോഗ൦, മൂകയോഗം, നേത്രനാശയോഗം, പിശാച്ചയോഗം., അംഗവിഹീനയോഗംപ്രേതശാപയോഗം. അങ്ങനെകുറെഉണ്ട്. പക്ഷെഇവയെല്ലാം , നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും അവ സാധൂകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് വലിയനിശ്ചയം ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലംഒരുസാധ്യതകൾ മാത്രമാണ്. 

കുറെനാൾ മുന്പ്ബംഗ്ലൂർ നിന്ന്ഒരുബിസിനസ്ചെയ്യുന്നവ്യക്തിവിളിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനുബിസിനസിൽ ഇപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ലഒരുമാസംമുന്പ്ഒരുഅപകടവുംസംഭവിക്കുകഉണ്ടായി. അദ്ധേഹത്തിന്റെആവശ്യംവിചിത്രമാണ്. അദ്ദേഹംഎവിടെനിന്നോനീചഭംഗരാജയോഗത്തെകുറിച്ച്കേട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെചാർട്ടിൽ ഈമഹത്തായയോഗം, ഉണ്ടോഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെആയോഗംഅദ്ദേഹത്തിന്ലഭിക്കാം. കേരളത്തിലെഏതോഒരുരാഷ്ട്രീയനേതാവിന്ഈയോഗംഉള്ളത്കൊണ്ട് ( ശ്രീകെകരുണാകരൻ  ) വലിയവിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിഈബിസിനസ്കാരൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെചാർട്ടിൽ ഒരുനീചഗ്രഹംപോലുമില്ല, നീച്ചഭംഗരാജയോഗംവേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുംഗ്രഹംതന്റെനീചരാശിയിൽ നിൽക്കണം, എന്നിട്ടഈരാശിയുടെഅധിപൻ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോചന്ദ്രനിൽ നിന്നോകേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്നഈഗ്രഹത്തെആരാശിയുടെഅധിപൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈരാശിയിൽ ഉച്ചഅവസ്ഥയിൽ വരുന്നഗ്രഹത്തിന്നീചഅവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നഗ്രഹതിനെദൃഷ്ടിചെയ്യുകയോ , യുതിഅവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്നീചഗ്രഹംഒന്ന്പോലുമില്ല. പക്ഷെമാഡംഎങ്ങനെഎങ്കിലും, എവിടെനിന്നെങ്കിലുംനീചഭംഗരാജയോഗംശെരിയാക്കിതരണം. ഇതാണ്ആവശ്യം. ചൊവ്വദോഷംഇല്ലാത്തവൻ എങ്ങനെഎങ്കിലുംഎനിക്ക്ചൊവ്വദോഷംഒപ്പിച്ചുതരണംഎന്ന്പറഞ്ഞാൽ എന്ത്തോന്നും? 

“ആദ്യ൦ഈയോഗംതാങ്കൾക്കില്ലഎന്ന്മനസിലാക്കണം” ഇത്ഞാൻ പലതവണഇദ്ദേഹത്തെബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഉടനെഅദ്ദേഹംകേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെചിലർ സ്ഥിരമായിഒരുജ്യോത്സ്യന്റെഅടുത്ത്പോകുന്നുണ്ടെന്നും, ഈവ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെഅടുത്തസുഹൃത്തുക്കൾ ആണെന്നുംആജ്യോത്സ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തകാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുംപറഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനെആകട്ടെഎന്നല്ലാതെഎന്ന്ഞാനും. 

അവസാനംപുഛ്‌ചഭാവത്തിൽ ഒരുചോദ്യവുംഅദ്ദേഹംചോദിച്ചു “ മാഡംഎത്രനാളായിജ്യോത്സ്യംപഠിച്ചിട്ടു?” വരാനുള്ളത്വഴിയിൽ തങ്ങുമോഎന്ന്മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്ഞാൻ ഫോൺ കട്ട്ചെയ്തു.

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)

ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ,  ജീവിതാമാര്ഗം,  എംപ്ലോയർ , സമൂഹതിലെ വില ഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ചില പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ  പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകാം. അധികാരികളോടുള്ള ചർച്ചകൾ,   പുതിയ ജോലിയെകുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവപ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ധൈര്യ൦,  ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്,  ആശയവിനിമയം,  എലെക്ട്രോനിക്സ്,  ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്,  ചെറുകോഴ്സുകള്,  അയല്ക്കാര്എന്നാ   മൂന്നാംഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രൻ നീങ്ങുന്നു. എഴുത്ത്,  എഡിറ്റിങ് , പഠനം എന്നീ മേഖലകൾ ശക്തമാണ്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ളഅവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുംഎന്ന്കരുതാം. സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരതുല്യർ ആയവർ എന്നിവരോടുള്ളകൂടുതൽ ചർച്ചകൾ, അവരെസഹായിക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുംഉണ്ടാകാ൦. ഇലെക്ട്രോനിക്സ്ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ളഅവസരങ്ങൾ, ചെറുയാത്രകൾക്കുള്ളപ്ലാനുകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത,  വിദേശബന്ധം, ഉയര്ന്ന പഠനം,  എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം,  നിയമം, തീര്ത്ഥാടനംഎന്നാഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നേക്കാം. വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദം, അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, വിദേശ യാത്രകൾ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച, ഉപരി പഠനം , റിസേർച്ച്‌ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ, ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

ധനംവസ്തുവകകള്, നിങ്ങളുടെമൂല്യം ,  സംസാരം, കുടുംബംഎന്നാരണ്ടാംഭാവത്തില്ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധനക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും; പഠനം തുടരുന്നതിനോ , തുടങ്ങുന്നതിനോ, പുതിയഒരു വിഷയം പഠിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ പഠന വിഷയത്തിനു നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ളസാധ്യതകൾവളരെഅധികമാണ്. വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ, അധിക ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യo മനസിലാകുന്ന അവസരങ്ങൾ, പുതിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധനക്ക് വേണ്ടി നിരവധി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

 ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
 

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ  ഒന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രൻ നീങ്ങുന്നു .  പുതിയ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താവുന്ന അവസരമാണ്,  നി സൗന്ദര്യം ആരോഗ്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും , ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള വളരെ അധികം അവസരങ്ങൾ, പുതിയ കൊണ്ടാക്ക്ട്ടുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ഈ ആഴ്ച  നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ പൂർണ ചന്ദ്രൻ എത്തും.സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള്,എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. [പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാകും. നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ, ലോണുകൾ ലഭിക്കാനോ നൽകാനോ ഉള്ള സാധ്യത, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം. നിഗൂഡ വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക  ടാക്സ്, ഇന്സുരൻസ് എന്നിവയിൽ ഉള്ള തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകും. ഈ അവസരം ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥകൾ സാധാരണ  ആയിരിക്കും. 

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
 ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. രഹസ്യമോഹങ്ങള്,  ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചകഴിവുകള്,  ബെഡ്പ്ലെഷേഴ്സ്   ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂരദേശസം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത  എന്നാവിഷയങ്ങലിൽ ആയിരിക്കുംഈഅവസരംകൂടുതൽ ചർച്ച. ശരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഈ അവസരം സാധാരണ ആയിരിക്കും.  സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഉറക്കം,ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ, ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള റിസേർച് എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം., ചാരിട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

ഈ ആഴ്ച  ഏഴാം ഭാവത്തിൽ പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും.വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരാം. ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കാം.   പുതിയബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ, പുതിയ പ്രേമബന്ധം, വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന തരം ബന്ധങ്ങളുടെ തുടക്കം, ചില ബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടെന്നു വെക്കൽ, നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം, ചില ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

ലിയോ:ജൂലായ്‌ 23-ഓഗസ്റ്റ് 22 

ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽനിൽക്കുന്നു . അൽപ കാലത്തേക്ക് മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ  വിഷയങ്ങളിൽ ലോങ്ങ്‌ ടേം പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നടക്കും.  പുതിയ ബിസിനസ് പ്ലാനുകൾ,  ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ  പ്രതീക്ഷിക്കുക പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ മാസം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകാം. ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റ൦ കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും. 

 ഈ ആഴ്ച ആറാം ഭാവത്തിൽ  പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നേടും. ചില പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകാം., സഹ പ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യത്തെ  കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ,  ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)

ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിലൂടെഭാവത്തിൽ  ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്.കല സ്പുന്ദര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾപുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള പരിശ്രമം,, അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള പ്ലാനുകൾ, ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രത്യേക കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ,  ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ട അവസ്ഥ,  അധികാരികലോടുള്ള സീരിയസ് ചർച്ചകൾ,  എന്നിവ ഉണ്ടാകാം  ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ജോലികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് ഈ ആഴ്ച  പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും.. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം. പ്രേമം, സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തും.  സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം, കൂടുതൽ നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ, പുതിയ ഹോബികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക . ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. 

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)

 ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം, ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനംഎന്നാഒൻപതാംഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നു.  എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നേക്കാം. വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദം, അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, വിദേശ യാത്രകൾ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച, ഉപരി പഠനം , റിസേർച്ച്‌ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ, ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്‌, ബന്ധുക്കൾ, സന്തോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ,  എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച  പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ,  വീടിനോട് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. വീട് മാറ്റ൦, വീട് വില്പന, വീട് മാറ്റം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാകാം. ബന്ധു ജന സമാഗമം, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ., വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്,  പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്,  ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും, ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്,  ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് ,  ഇന്ഷുറന്സ്,  ലോണുകള്, എന്നാ എട്ടാം  ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നു  .ബന്ധങ്ങൾ,  സാമ്പത്തിക ഭാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികഭാരങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക  ബിസിനസ്/ജീവിത  പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ വൈകാരികമായി നേരിടും.. ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയ പാർട്ണർ ഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം. നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ, ടാക്സ്, ഇന്ഷുറന്സ് എന്നിവയിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ട അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ   മൂന്നാം ഭാവത്തില് ഈ ആഴ്ച  പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുക   . എഴുത്ത് എഡിറ്റിങ് എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കും. അടുത്ത കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ആശയ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വിവിധ തര൦ ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം . സഹോദരങ്ങലോടുള്ള കൂടുതൽ അടുപ്പം, അവരുമായി സീരിയസ് ചർച്ചകൾ, ഇലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി എന്നീ  മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ജോലികൾ, ചെറു യാത്രകൾ, കൂടുതൽ റിസേർച് ആവശ്യമായ ജോലികൾ , പരീക്ഷകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

സാജിട്ടെരിയാസ്നവംബർ 22 _ഡിസംബർ 21 

വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങാൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ  ഏഴാംഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നു . പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം,. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങൾ, വിവഹ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയകൊന്റ്രാക്ക്ടുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ധനം വസ്തു വകകള്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ,  സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തില ഈ ആഴ്ച  പൂർണ ചന്ദ്രൻ എത്തും. ധന സമ്പാദന മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. അധിക ചെലവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ,  പുതിയ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന. നിങ്ങളുടെ മൂല്യവർധനയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ,, ലോണ്‌കളെ കുറിച്ചുള്ള , സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

കേപ്രികോൺഡിസംബർ 21 – ജാനുവരി 19

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നു . ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ജോലികൾ,ഇവകൂടുതൽ ഷോർട്ട് ടേം പ്ർജക്ക്ടുകൾ ആയിരിക്കും,ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ,, സഹ പ്രവര്തകരോടുള്ള ചർച്ചകൾ,   പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ജോലി സ്ഥലത്തെ നവീകരണം, പുതിയ ഡയറ്റ് , ആരോഗ്യ ക്രമം എന്നിവ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ  ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും.സൗന്ദര്യം ആരോഗ്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും , ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പുതിയ കൊണ്ടാക്ക്ട്ടുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.  പല വിധ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംഷ ഉണ്ടാകാം. ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വൈകാരികമായ നിലപാടുകളും ഉണ്ടാകും. 

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)

ശുക്രൻ ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു .. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പുതിയ ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം., കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവറുടെ ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ, എന്നിവ ലഭിക്കാം. പ്രേമ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പ്ലാനുകൾ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മെച്ചമായി ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള അവസരം , പുതിയ കൊണ്ടാക്ക്ട്ടുകൾ  എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,  ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്   ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഒൻപതാം തീയതി പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഈ അവസരം സാധാരണ ആയിരിക്കും. പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ, വിദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശ്രമം, ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)

 മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്‌, ബന്ധുക്കൾ, സന്തോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ,  എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രൻ നീങ്ങുന്നു . റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം  വീട് മാറ്റം, വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതായി വരാം.  മാതാപിതാക്കളോദുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ  പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽഈ ആഴ്ച  പൂർണ ചന്ദ്രൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ,  നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം   പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ , ചില സുഹൃതുക്കലോടുള്ള അസഹ്യത പ്രകടമാക്കും, ചില ബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം,. സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഈ അവസരം പ്രധാനം ആകും.

jayashreeforecast@gmail.com

ജയശ്രീ    
ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ റിസേര്‍ച് അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷ്മായി വെസ്റ്റേണ്‍, വേദിക് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രക്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. 11 വര്‍ഷം തിയോളജി പഠനം കഴിഞ്ഞ ജയശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌ന/ഹൊററി ജ്യോത്സ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്പര്യം.
www.astrogospel.com

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
അങ്കമാലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആ വൈദികൻ എങ്ങനെയാണ് ചന്തയാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു; അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആണ് അറിഞ്ഞത് വേലയ്ക്ക് നിന്ന പുലയ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായതാണ് അവനെന്ന്; പുലയരുടെ മകൻ പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്കക്കാർ വല്ലതും കേൾക്കുമോ? ദളിത് വിഭാഗത്തിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വയം അവരോധിച്ച പിസി ജോർജിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് കേട്ട് ഞെട്ടി ദളിത് സമൂഹം
'പെൺകുട്ടികൾ മക്കന കൊണ്ട് മാറിടം മറയ്ക്കുന്നില്ല..മാറ് ഫുള്ള് അവിടെയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും..': ഫറൂഖ് കോളേജ് അദ്ധ്യാപകന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ 'മാറുതുറക്കൽ സമരം' പ്രഖ്യാപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ; മുറിച്ച വത്തയ്ക്കയും തുറന്ന മാറിടവുമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദിയ സനയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; മാറുതുറക്കൽ സമരം പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ചർച്ചയാവുന്നു
ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടുമെന്ന് കരുതേണ്ടാ; കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടേ മുറിക്ക് പുറത്തേയ്ക്ക് വിടു എന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കോൽകൂട്ടം കൈവശപ്പെടുത്തി കൊലവിളി; കൂട്ടമായെത്തിയവർ മുറിയിലെ ടീ പോയും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; കമ്പ്യൂട്ടറും ടിവിയും കാറും തകർത്തു; ഫാ സേവ്യർ തേലക്കാടിന് രൂപത കൽപ്പിച്ചു നൽകിയത് മുൾക്കീരീടം തന്നെ; മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിലെ അക്രമത്തിൽ അച്ചൻ അയച്ച കത്ത് മറുനാടൻ പുറത്തുവിടുന്നു; വികാരിയുടെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കപ്യാർ ജോണി മാത്രമോ?
ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി നേരിടണം; രാഷ്ട്രീയലാഭം മാത്രം കണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയധർമ്മമല്ല; വിവാഹസമയത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഔദ്യോഗികവൃത്തിയിൽ പരസ്പരം ഇടപെടാറില്ലെന്ന് ശബരിനാഥ്; വർക്കലയിൽ ദിവ്യാ എസ് അയ്യർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാരും
പാക് വനിതയുമായുള്ള സൗഹൃദ വിവാദത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എംഎൽഎ അല്ലാത്ത മുന്മന്ത്രിയെ; രാജ്യ താൽപ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസുകൾ; സ്വകാര്യ ഇടപാടുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിയുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സൂചന; ആരോപണം ഉയർന്നത് ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയല്ല
കണ്ണൂർ ആയിക്കരയിൽ തൊണ്ണൂറുകാരിയായ മുത്തശ്ശിയെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ച് പേരമകൾ; തടയാൻ ചെന്ന അയൽക്കാരെ വിരട്ടി നിർത്തി; ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്; അയൽവീട്ടിൽ അഭയംതേടിയ അമ്മൂമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളും വീട്ടിലെത്തി; ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും നടപടിയെടുത്ത് അധികൃതർ
എകെജിയുടെ കൊച്ചുമകളുടെ മതേതര വിവാഹം ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രം! വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയ പി കരുണാകരന്റെ മകളെ പട്ടുസാരിയും മാലയും പൊട്ടും തൊടീച്ചു കെട്ടിച്ചത് സഖാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ മാത്രം; പി കരുണാകരന്റെ മകൾ ഭർതൃവീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ തട്ടമിട്ട് ഇസ്ലാമായി ജീവിതം തുടങ്ങി: മകൾ മതം മാറിയത് പറയാൻ സിപിഎം എംപി എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്?
തട്ടിക്കയറി ഗെറ്റൗട്ടടിച്ചത് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുള്ള, കാൻസർ രോഗിയായ വയോധികനോടും ഭാര്യയോടും; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ച് മകൻ; കോഴഞ്ചേരി റോക്‌സിവില്ലയിലെ സാമുവൽ എന്ന വയോധികനെ അപമാനിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ നിബിൻ ബാബു; എസ്‌ബിഐ കോഴഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചിൽ കസ്റ്റമറെ വിരട്ടുന്ന വീഡിയോ മറുനാടൻ ലൈവ് ചർച്ച ആയതോടെ ബാങ്കിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ആയിരങ്ങൾ
എസ്‌ബിഐക്ക് ഉപഭോക്താവ് ഇപ്പോഴും വെറും അടിമകൾ മാത്രം; സ്‌ളിപ്പിൽ എഴുതിയതിനെ ചൊല്ലി വയോധികനായ ഇടപാടുകാരനെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ ഒരു എസ്‌ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ അപമാനിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്; ഇതേ മാനേജരാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇടപാടുകാരൻ പകർത്തിയ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ; വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതല്ലെന്ന മട്ടിൽ മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ച് മാനേജർമാരും പിആർഒയും; വിഷയത്തിൽ ലൈവ് ചർച്ചയുമായി മറുനാടൻ
കൊശമറ്റത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് കോട്ടയത്തെ നേതാവിന്റെ 125 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം മരുമകന്റെ ദുബായ് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ; രക്ഷിക്കാൻ പകരം നിക്ഷേപവുമായി എത്തിയത് എൽഡിഎഫിലെ ഉന്നതന്റെ കോട്ടയത്തെ റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ ബിനാമി; രഹസ്യ ഇടപാട് മനസിലാക്കി ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ്; കണക്കിൽ പെടാത്ത 300 കോടിയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയാൽ കുടുങ്ങുന്നത് വമ്പന്മാർ
ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി പെൺസുഹൃത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു: കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ 16കാരൻ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു: ഓട്ടോ പിടിച്ച് പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല: പത്തനംതിട്ടയിൽ അനന്തു എന്ന പ്ലസ് വൺകാരന് ദാരുണാന്ത്യം: ഹൃദയാഘാതമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം
യൂത്ത് ഐക്കണായ സി.കെ.വിനീതിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് എന്റെ സെർവിക്കൽ കോളറിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ വേദന കൊണ്ടു കരഞ്ഞതിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായി തല്ലിയത്; കോർപറേറ്റ് 360 യും കെവിഎ സദാനന്ദൻ ചാരിറ്റിയും ഭർത്താവിന് സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറകളെന്ന് ഭാര്യ ഡെമി; വാറ്റുകാരനിൽ നിന്നും സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ പറക്കുന്ന കോടീശ്വരനായി മാറിയെന്ന് കൈരളിയും മമ്മൂട്ടിയും പിണറായിയും വിശ്വസിക്കുന്ന വരുൺ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നേറ്റ പീഡനങ്ങളുടെ കഥയുമായി ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിൽ
മൂക്കിൽ മൈനർ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പോയ ടെക്നോപാർക്ക് എൻജിനീയറുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയത് മൃതദേഹം; ജീവനക്കാരുടെ പിഴവുമൂലം ഓക്‌സിജൻ തടസ്സപ്പെട്ട് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച യുവാവിനെ പിന്നെയും ഐസിയുവിൽ കിടത്തി ലാഭം കൊയ്ത് ആശുപത്രി; രോഗി മാസ്‌ക് വലിച്ചൂരിയെന്ന് വാദിച്ച് തടിതപ്പാനും ശ്രമം; ഒടുവിൽ ആശുപത്രി മാറിയപ്പോൾ ആകെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും മാത്രം; കൊല്ലം മെഡിട്രീന ആശുപത്രിയുടെ ഉദാസീനത ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവിതം പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ
അഡ്വ അനിൽകുമാറിന് കാർത്തികേയൻ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; സബ് കളക്ടർ ഭൂമി വിട്ട് നൽകിയത് ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ ബന്ധുവിന്; അയിരൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് വേണ്ടി കണ്ടു വച്ച കണ്ണായ സ്ഥലം തിരിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വജനപക്ഷപാതമെന്ന് ആക്ഷേപം; വർക്കലയിലെ വിവാദത്തിൽ ദിവ്യാ എസ് അയ്യർക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് റവന്യൂമന്ത്രി; ശബരിനാഥിനെതിരേയും ആരോപണവുമായി സിപിഎം; എംഎൽഎയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത
അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി; കിടക്കാൻ നേരം കൈ മുട്ടിയതും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കി; വാർത്തകളിൽ പറയുന്നതു പോലെ ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല; ആരുടെയും പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല; നൂറ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്‌നം മാത്രം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്: ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ച സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യ മറുനാടനോട് മനസു തുറന്നു
അനിഷ്ടം കൊണ്ട് അടിപ്പാവാട മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടി; ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട് നിർബന്ധമുള്ള മമ്മൂട്ടി പിണങ്ങിയപ്പോൾ തരികിട കാട്ടി പിണക്കം മാറ്റി; ഇന്ദ്രൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശാ ശരത്തും വേദനിപ്പിച്ചു; മലയാള സിനിമയിലെ 'കൊടക്കമ്പി'യെ തേടി പുരസ്‌ക്കാരം എത്തുന്നത് അവഗണനകളുടെ ആവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ
എകെജിയുടെ കൊച്ചുമകളുടെ മതേതര വിവാഹം ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രം! വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയ പി കരുണാകരന്റെ മകളെ പട്ടുസാരിയും മാലയും പൊട്ടും തൊടീച്ചു കെട്ടിച്ചത് സഖാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ മാത്രം; പി കരുണാകരന്റെ മകൾ ഭർതൃവീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ തട്ടമിട്ട് ഇസ്ലാമായി ജീവിതം തുടങ്ങി: മകൾ മതം മാറിയത് പറയാൻ സിപിഎം എംപി എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്?
അനന്തരവന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് എന്തിന് ദുബായിൽ തിരിച്ചെത്തി? ഭാര്യയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ഡിന്നർ നൽകാനെന്ന ന്യായീകരണം സംശയത്തോടെ നോക്കി ദുബായ് പൊലീസ്; മദ്യലഹരിയിൽ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ വീണ് മുങ്ങിയാണ് മരണമെന്ന് പുറത്ത് വന്നതോടെ ദുരൂഹതയേറി; ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തിൽ ബോണി കപൂറിനെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് ദുബായ് പൊലീസ്; ഹൃദയാഘാതമെന്ന മുൻസംശയം മുങ്ങിമരണത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റിൽ അമ്പരന്ന് ആരാധകർ
സഹകരിക്കുന്നവർ എന്നും വാഴ്‌ത്തപ്പെടട്ടെ; അത്തരക്കാരെയാണ് സിനിമയ്ക്കാവശ്യം! പ്രമുഖ സംവിധായകന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? സുജാ കാർത്തികയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പല്ലിശ്ശേരി വീണ്ടും; ദൃശ്യത്തെളിവിലെ ചർച്ചകൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്; നടിയെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സിനിമാ ലോകവും
ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ പോലും വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി സ്വീകരിക്കന്ന മോദി എന്തുകൊണ്ട് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സഹമന്ത്രിയെ അയച്ചു...? മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയുമായി കൈ കൂപ്പി എത്തിയ പയ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആകെ നിരാശ; ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാവുമെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ
തട്ടിക്കയറി ഗെറ്റൗട്ടടിച്ചത് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുള്ള, കാൻസർ രോഗിയായ വയോധികനോടും ഭാര്യയോടും; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ച് മകൻ; കോഴഞ്ചേരി റോക്‌സിവില്ലയിലെ സാമുവൽ എന്ന വയോധികനെ അപമാനിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ നിബിൻ ബാബു; എസ്‌ബിഐ കോഴഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചിൽ കസ്റ്റമറെ വിരട്ടുന്ന വീഡിയോ മറുനാടൻ ലൈവ് ചർച്ച ആയതോടെ ബാങ്കിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ആയിരങ്ങൾ
ചാനൽ പ്രവർത്തകരേ.. ഇച്ചിരി ഉളുപ്പ് കാണിച്ചു കൂടെ? മാത്തുക്കുട്ടിയിൽ നിന്നും അൽപ്പം കൂടി സത്യസന്ധത പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; നിങ്ങൾ ഒരു മാന്യനാണെങ്കിൽ നിഷ്‌കളങ്കയായ ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പു പറയുക; പറവൂർകാരിയായ ഷാഹിനയെ ഉടൻ പണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് മഴവിൽ മനോരമയുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമോ? പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ സിന്ദൂരവും ആഭരണവും ഇട്ടു സവർണ്ണ മലയാളി പുരുഷബോധത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ലൈംഗിക പോർട്രൈറ്റ് അല്ല; ആ കവർ ഫോട്ടോ സദാചാര ഞരമ്പുകളിലേ വികാരം ജനിപ്പിക്കുന്നൂള്ളൂ; ഗൃഹലക്ഷ്മിയുടെ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രത്തെ വിമർശിച്ച് രശ്മി ആർ നായർ: മറുപടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം സഹിതം