1 usd = 70.69 inr 1 gbp = 94.24 inr 1 eur = 78.61 inr 1 aed = 19.25 inr 1 sar = 18.85 inr 1 kwd = 233.08 inr

Dec / 2019
15
Sunday

ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കണം; ഫാർമസി മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അസോസിയേഷന് പ്രതിഷേധത്തിന്; 27ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ധർണ്ണ

January 04, 2016 | 07:09 AM IST | Permalinkഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കണം; ഫാർമസി മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അസോസിയേഷന് പ്രതിഷേധത്തിന്; 27ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ധർണ്ണ

കോഴിക്കോട്: ഫാർമസി തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയും പവിത്രതയും പരിരക്ഷിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് 2015 ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളാ ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന്. ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വിലനിലവാരം കുറയ്ക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസം 27 ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ ധർണ്ണ നടത്തും.

ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. നിയമം അത് അനുശാസിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കള്ളനാണയങ്ങളേയും പിഴുതു മാറ്റണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ എന്നതിന് പകരം നിയമം അനുസരിച്ച് 8 മണിക്കൂർ ജോലി എന്നത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മാന്യമായ വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്നും കേരള ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഫാർമസി മേഖലയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംഘടന വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും പരമ്പരകളും വാർത്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. പൊതുജനത്തിന് ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പൊതുജനശ്രദ്ധ ഉണർത്തുന്നതിനും ഫലങ്ങൾ കാണുന്നതിനും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ മനപ്പൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റകൾ. ചർച്ചകളിലോ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലോ ഫാർമസിസ്റ്റുകെള കാണാനില്ല. കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ഇവർെക്കാെക്ക താൽപര്യം (എല്ലാം കച്ചവടമായി മാറി എന്നതുകൊണ്ടാകാം).

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം പോലും ജീവൻ രക്ഷാഔഷധങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റിനു ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിേദശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റിനും ഉള്ളത്. കാരണം അവിടെ േരാഗിെയ പരിശോധിച്ച് എന്താണ് രോഗമെന്നും എന്ത് മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് ഏതളവിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. മാ്രതമല്ല വിവിധ വിലനിലവാരത്തിലുള്ള അനവധി കമ്പനി മരുന്നുകളിൽ നിന്നും ഉപേഭാക്താവിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയനുസരിച്ച് േവണ്ട മരുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഡോക്ടർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കുറിച്ചുനൽകുന്ന മരുന്നുകൾ വിലനിലവാരേമാ ഗുണനിലവാരേമാ േനാക്കാതെ എടുത്തു നൽകുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രമായി ഫാർമസിസ്റ്റിനെ തരം താഴ്‌ത്തി.

ഇതിന്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് പൊതുജനമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം അവിയൽ പരുവത്തിൽ (5 മുതൽ 10 വെര മരുന്നുകൾ ഒേര സമയം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ) ഡോക്ടർ കുറിച്ച് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതി പ്രവർത്തനേമാ പാർശ്വ ഫലങ്ങളോ ഉേണ്ടായെന്ന് േനാക്കാൻ രോഗിക്ക് കഴിയില്ല. അറിവില്ല. ഇതുമൂലം മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകേയാ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ശമനം ഇല്ലാതെ വരുകയോ ചെയ്യാം. സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിേക്കണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കും േരാഗിയെ ഇതുകൊെണ്ടത്തിക്കും. രോഗികളുമായി വേണ്ടത്ര ആശയ വിനിമയം നടത്താത്തതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എഴുതി നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാേണാ എന്നും കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അനന്തരഫലെത്തക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ പോകുന്നു.

നമ്മുടെ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അപചയത്തിന്റെ വലിയൊരു കാരണവും ഇവിടെയാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ േകവലം ഒരു വർഷം മാത്രം ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാർമസി ബിരുദധാരി രണ്ടു വർഷവും അതിലേറെയും കാലം ഇത് പഠിക്കുകയും വിവിധ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തി അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മരുന്നുകളുടെ ലോകത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ േസവനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്താണ്. പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പരിചയ സമ്പന്നരായ ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ അല്ല. അവർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രേമ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

മരുന്ന് കമ്പനികളും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഈ രംഗത്തെ കൂടുതൽ മലീമസമാക്കി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. സമീപകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുകയും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും പാരിതോഷികങ്ങളും കമ്മീഷനും കൊടുത്ത് അവ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത. ഇവിടെ കമ്പനി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തത്ത പറയുന്നതുപോലെ ഉരുവിടുക മാത്രമാണ് ഇത്തരം കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ വിപണനം ചെയ്യുന്ന മരുന്നിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അതറിയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വിറ്റഴിക്കേണ്ട ഉപഭോഗവസ്തുവാണോ ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ?

ഫാർമസിയിൽ ഡിപ്ലോമ മുതൽ ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ നേടിയവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ നിയമിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യം വിപണനം മാത്രം. അതും ഓരോ മാസവും രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം നടത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയാണ് ഓരോ മരുന്നും കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം സ്വാധീനിച്ച് വിപണനം ഗംഭീരമാക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രീതീപാത്രമാകുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന പല മരുന്നുകളും പല തവണ കഴിച്ചാലും അസുഖം മാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം (അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ മരുന്ന് വൽപ്പന കുറയുമല്ലോ).

മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തി ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. ഇത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളനാണയങ്ങളെ തൂക്കിയെറിയാൻ ഫാർമസി നിയമം ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം. ഫാർമസി നിയമം 1948 ചട്ടം 42 പ്രകാരം യോഗ്യതയും ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനും ഉള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവർ മരുന്നുകൾ ൈകകാര്യം ചെയ്യാേനാ വിപണനം നടത്താനോ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിയമ നിഷേധം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാനും ആറുമാസം തടവോ ആയിരം രൂപ പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ നൽകണമെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു ഔഷധ വിൽപ്പനശാല തുടങ്ങുന്നതിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്ട് 1945 ചട്ടം 64 ഉം 65 ഉം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്.

മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണനം നടത്തുന്നതിനും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ നിയന്ത്രണവിഭാഗം തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ പെരുകാൻ പ്രധാന കാരണം. കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട മരുന്നുകൾ ഭൂരിപക്ഷവും 30 ഡിഗ്രി താപനിലയിലും താഴെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താപനിലയുടെ അവസ്ഥെയന്താണ്. പല സ്ഥലത്തും 36 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. ഈ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും രോഗം മാറാത്ത അവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ്രപാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകടകളും ആശുപത്രി ഫാർമസികളും ധാരാളമുണ്ട് ഇന്നും കേരളത്തിൽ. ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടവർ സുഖസുഷുപ്തിയിലും. ജനത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഇവിടെ പന്താടുന്നത്.

ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ദേശീയ ഫാർമസി കൗൺസിൽ 2015 ജനുവരി 15 ന് ഫാർമസി തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉയർത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് 2015 കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി. എന്നാൽ േകരളത്തിൽ മാത്രം യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല. കീശയുടെ കനം കുറയും എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പടയുടെ ഭയമാകാം ഇതിനു കാരണം. ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം അധികം വൈകാതെ ഒരു ആതുരാലയമായിമാറുമെന്നും കേരളാ ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു.

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ സർക്കാറിനെ അങ്ങുപിരിച്ചു വിടുമെന്ന് അമിത്ഷായുടെ മുന്നറിയിപ്പ്; പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വാളെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ആശങ്കയിൽ; വോട്ടുബാങ്കിന് വേണ്ടി അമിതാവേശം കാട്ടിയതിൽ പിണറായിക്കും പശ്ചാത്താപം; ഭരണഘടന സംരക്ഷണ വാദം ഉയർത്തുന്നവർ ലംഘിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 265 നെ
'മതം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക'; മുതുമന ഇല്ലത്തുവെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരവധിപേരെ വെട്ടി സർപ്പക്കാവിലെ കിണറ്റിലിട്ടു; ഈ കിണറ്റിൽനിന്ന് ഇഴഞ്ഞു പുറത്തുകടന്ന് കാതങ്ങൾ നടന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ കേളപ്പന്റെ മൊഴി നിർണ്ണായകമായി; ഹിന്ദുക്കളെ ബലമായി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർക്കുകയും വഴങ്ങാത്തവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതെന്ന വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ കോടതിയും; മലബാർ കലാപം വർഗീയമാണെന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുമായി മാപ്പിള കലാപം സീരീസ്
ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായിരുന്ന ലബനൻ അഭയാർഥികളായ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുത്തുകൊടുത്ത് മുസ്ലിം രാജ്യമായി; ആ ചരിത്രം കോൺഗ്രസ്സുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും; ഇന്ത്യയെയും ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമായി കാണാൻ മുസ്ലീങ്ങളേക്കാളും താല്പര്യം കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിക്കാണോ; മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് വാദിച്ചവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ആരും കണക്കിലെടുക്കില്ല, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയല്ല; കെ പി സുകുമാരൻ എഴുതുന്നു
ചുരികത്തലപ്പുകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത് തീയേറ്ററുകളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഈ 6ാം ക്ലാസുകാൻ; അഭ്യാസിയെ തേടി സിനിമയെത്തിയത് കളരിമുറ്റത്ത്; ബോളിവുഡ് ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ ശ്യാം കൗശലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ അനായാസമായത് കളരിമുറകൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്; മുടി നീട്ടിവളർത്തി സ്‌കൂളിൽപോലും പോകാതെ മാറ്റിവെച്ചത് രണ്ടുവർഷം; മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ണിമുകുന്ദനും ഏറെ പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു; മാമാങ്കത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയ 'ചന്ത്രോത്ത് ചന്തുണ്ണി'യെന്ന് മാസ്റ്റർ അച്യുതന്റെ കഥ
പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി സുവർണാവസരമാക്കി സംവിധായകൻ ആഷിഖ് അബു മുതൽ ബേക്കറി ലഹളക്കാർ വരെ! പൗരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള നുണ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഷിഖ് അബു; ഫേസ്‌ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടുള്ള മുസ്ലീമിന് പോലും പൗരത്വം ലഭിക്കില്ലെന്ന പച്ചനുണ; തെറ്റെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തടിയുരി; സൈബർ നുണപ്രചരണത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്നനായ സംവിധായകൻ മുതൽ സാധാരണക്കാർ വരെ
നിർജ്ജീവമായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ഗോളടിക്കാനുള്ള പാസായി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി; വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടവും കൈമോശം വന്നു; ബംഗാളിൽ ചിന്നിച്ചിതറേണ്ടിയിരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ മമതയ്ക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങി; ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹീറോ ആയിരുന്ന മോദിക്കുള്ള അന്തർദേശീയ ഇമേജിനും മങ്ങൽ; അക്രമണങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ മന്ത്രിമാരും; പൗരത്വനിയമം പാളിയോ എന്ന് ഭരണപക്ഷത്ത് ആശങ്ക
37ൽ നെഹറു എത്തിയപ്പോൾ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച്; 'വിദേശികളെ' എന്നും ഭയന്നിരുന്ന നാട്ടിൽ തദ്ദേശീയർക്കിടയിൽ ബംഗാളി വിരുദ്ധ വികാരം പ്രകടം; പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ ബിജെപി തുറന്നുവിട്ടത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തണലിൽ മയങ്ങിക്കിടന്ന വംശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ; അർണബ് ഗോസാമിയെപ്പോലുള്ളവർപോലും മോദി സർക്കാറിനെ എതിർക്കുന്നതും ഈ അസാമി സ്വത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്; ഹിന്ദുക്കൾ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കുടിയേറ്റക്കാരെയും പുറത്താക്കാൻ അസം കത്തുമ്പോൾ
ലിവിങ് ടുഗദർ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടികളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന അച്ഛൻ; യഥാർത്ഥ ഭാര്യയിലെ മക്കളുടെ ഫീസ് പോലും കൊടുക്കാതെ അവഗണന; രസ്നയും ബൈജു ദേവരാജനും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് വിവാഹം ചെയ്യാതെ; സംവിധായകന്റെ ഭാര്യയും പെൺമക്കളും കടന്ന് പോകുന്നത് കടുത്ത വേദനയിലും; മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും പഠനത്തിനും കോടതി പറഞ്ഞ ചെലവ് കാശ് കൊടുക്കാതെ ആഡംബര കാർ വാങ്ങിയതും വിവാദത്തിൽ; രസ്ന-ബൈജു ബന്ധം സിനിമാ-സീരിയൽ ലോകത്തെ പരസ്യമായ രഹസ്യം
എന്റെ കൈകളിൽ സ്പർശിച്ച ആ വൈദികൻ നെറുകത്തും മുഖത്തും തുരുതുരാ ചുംബിച്ചു; കെട്ടിപ്പുണർന്ന് അദ്ദേഹം എന്റെ ശരീരത്തിൽ തഴുകി; ഇരച്ചു കയറിവന്ന വികാരത്തെ അടക്കാനുള്ള ഉൾവിളി എന്നിലുണ്ടായി; സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്ത ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിമാറ്റി; വൈദികരിൽനിന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം ഉണ്ടായത് നാലുതവണ; പരസ്പരം താൽപ്പര്യമുള്ള വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും വിവാഹം കഴിച്ച് ഒന്നിന്ന് ജീവിക്കാൻ സഭ അനുമതി കൊടുക്കണം; സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ ആത്മകഥയിലുള്ളത് ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ
ദുബായിക്കാരൻ യുവാവ് അമ്മയുടെ ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുമായി ഒരുമിച്ച് താമസം തുടങ്ങി; ഇടയ്‌ക്കൊന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് ഭർത്താവുമായി താമസിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് താൻ ഗർഭിണി ആയെന്ന്; ചികിത്സാ ചെലവിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പണവും വാങ്ങി; നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ യുഎഇയിൽ എത്തി ആറു മാസമായപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു; ചതി മനസ്സിലാക്കിയ യുവാവ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ പണം അടക്കാത്തതിനാൽ യാത്രാവിലക്കും; ഭാര്യയുടെ വഞ്ചനക്കെതിരെ യുവാവ് പരാതിയുമായി നോർക്കയിൽ
ജീവനെക്കാൾ സ്നേഹിച്ച ലിസി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു; നാലു മാസം ഡിപ്രഷന് മരുന്ന് കഴിച്ച് മുറിയടച്ചിരുന്നു ; രക്ഷകനായെത്തിയത് മോഹൻലാലും 'ഒപ്പവും'; കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാറിന്റെ തിരക്കിലും ഈ ദിനം സംവിധായകൻ മറന്നില്ല; ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല... ഡിസംബർ 13, 1990.....ലിസിയുമായുള്ള വിവാഹ ചിത്രം പങ്ക് വച്ച് കല്യാണ വാർഷികം ആഘോഷമാക്കി പ്രിയദർശൻ; ആത്മഹത്യാ ശ്രമവും സ്വത്ത് വീതം വയ്ക്കലും എല്ലാം നിറഞ്ഞ പ്രണയവും വേർപിരിയലും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ
പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ പഴയ പ്രണയം വീണ്ടും മൊട്ടിട്ടു; ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തടസ്സമായത് ഭാര്യ; ആയുർവേദ ചികിൽസയുടെ പേരിൽ പേയാട് വീടെടുത്ത് ശല്യക്കാരിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു; തിരുന്നൽവേലിയിൽ മൃതദഹം സംസ്‌കരിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ നേത്രാവതി ട്രെയിനിൽ എറിഞ്ഞത് ഒളിച്ചോട്ടക്കഥ ശക്തമാകാൻ; പൊലീസിന്റെ സംശയം മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയായപ്പോൾ പണി പാളി; ഉദയംപേരൂരിലെ വിദ്യയെ കൊന്നത് ഭർത്താവും കാമുകിയും; കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പ്രേംകുമാറും സുനിതാ ബേബിയും
മധുരയിൽ നാട്ടുകാർ അടിച്ചോടിച്ചത് ഭക്തയുടെ 14കാരിയായ മകളെ കയറിപ്പിടിച്ചതിന്; തിരുവണ്ണാമലയിൽ മർദനമേറ്റത് രഹസ്യ പൂജക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ; ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സമ്മത പത്രം എഴുതിവാങ്ങുന്നത് പീഡന പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ; താന്ത്രിക് സെക്‌സ് തെറാപ്പിയും കന്യകമാരെവെച്ചുള്ള നഗ്നപൂജയും അടക്കമുള്ളവക്കെതിരെ പലതവണ പ്രതികരിച്ചിട്ടും അധികൃതർ അനങ്ങിയില്ല; നിത്യാനന്ദ സർക്കാർ സപോൺസേഡ് ആൾദൈവമെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജന സമിതി
ശക്തരായ നായികമാരെ ചുംബിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ കന്മദത്തിലെയും മഹായാനത്തിലെയും നായകന്മാരെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ 'ചോല'യിലെ നായകനും; ബലാത്സംഗത്തെ കാൽപ്പനികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഉന്നാവോയും തെലങ്കാനയും സൃഷ്ടിച്ച ഭീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിന് എന്ത് സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്? അവതരണ മികവിലും പാത്ര സൃഷ്ടിയിലും ഇത് അസാധ്യ ചലച്ചിത്രം; തകർത്താടി ജോജുവും നിമിഷയും; പക്ഷേ സനൽകുമാർ ശശിധരൻ ഒളിച്ചു കടത്തുന്നത് കടുത്ത സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയോ?
പഠിക്കാൻ മിടുമിടുക്കിയുടെ പത്താം ക്ലാസിലെ ആദ്യ പ്രണയം ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ തീർന്നു; വിദ്യയുടേത് കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന സ്വഭാവം; ആദ്യ മൂന്ന് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത 48കാരി 40കാരനെ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹം ചെയ്തത് 15 വർഷം മുമ്പ്; ഏതോ ഒരു ബന്ധത്തിലെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് പ്രേമന് വൈരാഗ്യമായി; റീയൂണിയനിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ പഴയ കൂട്ടുകാരി സുനിതയെ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചു; ഉദയംപേരൂർ കൊലയിലെ അവിഹിതത്തിന്റെ കാണാക്കാഴ്‌ച്ചകൾ ഇങ്ങനെ
ആറു ബൈക്കുകളും ഒപ്പം ഇയോൺ കാറും നിനക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മോനേ..ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വാശി പിടിക്കണോ? അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പോരെന്ന് മകൻ; ഇത് തത്ക്കാലം നടക്കില്ല..പിന്നീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്ന് തറപ്പിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ് വല്ലാതെ നുറുങ്ങി അഖിലേഷ് അജിക്ക്; ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ ബൈക്ക് വാങ്ങി നൽകാത്ത തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മരണത്തിലൂടെ ഏകമകൻ അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ചു; പോത്തൻകോടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഇങ്ങനെ
'ഭർത്താവിന്റെയും, സഹോദരങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് നായർ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറാത്തവരെ സർപ്പക്കാവിലെ കിണറ്റിൻ കരയിൽ നിരത്തി നിർത്തി തലവെട്ടിക്കൊന്നു; ചിലരെ ജീവനോടെ തൊലിയുരിച്ചുകൊന്നു, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ വയർകീറി; ശവക്കുഴി കുഴിപ്പിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു; കൊള്ളയടിയും വ്യാപകം'; മലബാർ കലാപം ഹിന്ദുവംശഹത്യയോ? ഇഎംഎസ് തൊട്ടുള്ളവരും ഇടതുപക്ഷ -ലിബറൽ ചരിത്രകാരന്മാരും പറഞ്ഞതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതം; ഡോ. മനോജ് ബ്രൈറ്റിന്റെ പഠനം വൈറലാവുമ്പോൾ
മഠങ്ങളിലെത്തുന്ന കൊച്ചുസഹോദരിമാരെ മുതിർന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ സ്വവർഗ ഭോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്; സെമിനാരിയിൽനിന്ന് സ്വവർഗ്ഗരതിക്കു വിധേയമായി മാനസികമായി തകർന്നവരുണ്ട്; ചില മഠങ്ങളിൽ ഇളം തലമുറയിലെ കന്യാസ്ത്രീകളെ പുരോഹിതരുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്ന സമ്പ്രദായവുമുണ്ട്; നഗ്നയാക്കി മണിക്കൂറുകളോളം ഇവരെ വൈദികർ മുന്നിൽ നിർത്തി ആസ്വദിക്കും; സന്യാസ പുരോഹിത സഭകളിലെ ലൈംഗിക അരാജകത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ ആത്മകഥ
'സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്റെ കൃഷിയിടം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്; തലയിൽ നിന്ന് തട്ടം ഉതിർന്നു വീണാൽ പോലും അനക്ക് മരിക്കണ്ടേ പെണ്ണെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്; ഡ്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എന്നുവേണ്ട മൂക്കുത്തി ഇടുന്നതിൽ പോലും മതം കൈകടത്തുന്നു; നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ അഭിസാരികയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു; സ്വന്തം ഉമ്മുമ്മയുടെ മയ്യത്തു കാണുന്നതിൽനിന്നു പോലും എന്നെ വിലക്കി'; താൻ എന്തുകൊണ്ട് മതം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജസ്ല മാടശ്ശേരി
ലിവിങ് ടുഗദർ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടികളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന അച്ഛൻ; യഥാർത്ഥ ഭാര്യയിലെ മക്കളുടെ ഫീസ് പോലും കൊടുക്കാതെ അവഗണന; രസ്നയും ബൈജു ദേവരാജനും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് വിവാഹം ചെയ്യാതെ; സംവിധായകന്റെ ഭാര്യയും പെൺമക്കളും കടന്ന് പോകുന്നത് കടുത്ത വേദനയിലും; മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും പഠനത്തിനും കോടതി പറഞ്ഞ ചെലവ് കാശ് കൊടുക്കാതെ ആഡംബര കാർ വാങ്ങിയതും വിവാദത്തിൽ; രസ്ന-ബൈജു ബന്ധം സിനിമാ-സീരിയൽ ലോകത്തെ പരസ്യമായ രഹസ്യം
നിയമോപദേശം തേടലിന് കാരണം 'കുമ്മനം രാജശേഖരൻ'; മിസോറാമിന്റെ മുൻ ഗവർണ്ണർ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കുമെന്ന സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നിർണ്ണായകമായി; നിലയ്ക്കൽ സമര നായകനോടുള്ള കളി സുരേന്ദ്രനെ തൊട്ടതു പോലെയാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലും സ്വാധീനിച്ചു; നവോത്ഥാനത്തെ പിണറായി സർക്കാർ തള്ളിപ്പറയാൻ കാരണം നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന ഭയം; തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കാൻ സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ സംസാരത്തിൽ നിറയുന്നത് കുമ്മനം ഇഫക്ട്
കിമ്മിന്റെ യുദ്ധ ഭ്രാന്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഹിരോഷിമയിൽ വീണ ബോംബിന്റെ 17 ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്; ഇതുമൂലമുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഭൂചലനങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും മരിച്ചത് നിരവധിപേർ; ഭൂമിക്കടിയിലെ ഘടനമാറിയതു മൂലം അഗ്നി പർവതം പോലും പൊട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നവെന്നും ഐസ്ആർഒയുടെ പഠനം; ഇത് കൂടംകുളം നിലയത്തിനുനേരെ പോലും സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് മധുര പ്രതികാരവും; യുഎസിനു പോലും കഴിയാത്ത ഉത്തര കൊറിയൻ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുമ്പോൾ